Публічний договір про надання медичних послуг в стоматологічній клініці «ФОП Виборна. С.В.»

За цими правилами Виконавець зобов’язується надавати медичні послуги Замовнику, а Замовник зобов’язується їх прийняти та оплатити у порядку та на умовах, визначених цими правилами.
Перелік та вартість медичних послуг визначається у відповідності до Переліку медичних послуг із зазначенням їх вартості відповідно до заявлених спеціальностей і видів медичної допомоги (Прейскуранту), що затверджений Виконавцем, відповідно до ліцензії на здійснення медичної практики.
Для надання медичних послуг використовуються дозволені МОЗ України обладнання, медичні засоби та матеріали. Обсяг та вид медичних послуг визначаються загальним станом здоров’я Пацієнта, технічними можливостями Виконавця та ліцензійними умовами здійснення медичної практики Виконавця.

 Виконавець зобов’язаний:

– надавати Замовнику своєчасно, якісно, кваліфіковано, відповідно до вимог і стандартів (нормативів) МОЗ України, та в повному обсязі медичні послуги,
– оформляти надані Пацієнту медичні послуги та зберігати медичну документацію, оформлену в процесі надання послуг , у відповідності до вимог чинного законодавства України;
– надавати Замовнику медичну документацію та інформацію, а також усі супутні документи, оформлені в процесі надання медичних послуг у межах і порядку, визначених чинним законодавством України.
– здійснювати захист персональних даних Пацієнта відповідно до законодавства;
– інформувати Пацієнта про вартість, мету, ефективність обраних методів (медичних технологій) надання медичних послуг, можливі ризики та ускладнення внаслідок їх застосування;
– надавати медичні послуги кваліфікованим медичним персоналом на працюючому та справному обладнанні та з використанням якісних медичних препаратів, які застосовуються для надання медичних послуг;
– здійснювати запис на прийом Пацієнта.

Виконавець має право:

– внести зміни до Прейскуранту, повідомивши Пацієнта про такі зміни;
– залучати спеціалістів з інших закладів охорони здоров’я до процесу надання медичних послуг у разі виникнення такої необхідності. з
– відмовити у наданні або призупинити надання медичних послуг Пацієнту при пред’явлені Пацієнтом неповних та/або недостовірних даних про свою особу медичному персоналу; у разі відсутності технічної можливості, законодавчих або ліцензійних обмежень надання медичних послуг; невиконання Пацієнтом приписів та рекомендацій лікуючого лікаря, порушення Правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та безпеки Виконавця у випадку існування загрози для Пацієнта та оточуючих, а також у разі наявності заборгованості Пацієнта перед Виконавцем за надані медичні послуги.

Пацієнт зобов’язаний:

– до отримання медичних послуг ознайомитися з Прейскурантом Виконавця та іншими умовами надання медичних послуг, зокрема з умовами правил надання медичних послуг що оприлюднені Виконавцем;
– записатись на прийом у визначений дату та час;
– з’явитися до місця надання медичних послуг в погоджений із Виконавцем час;
– приймати надані Виконавцем належним чином медичні послуги,
– своєчасно та у повному обсязі оплачувати медичні послуги,
– неухильно дотримуватись призначеного лікування та/або обстеження, Правил внутрішнього розпорядку, правил охорони праці та безпеки, та інших вимог, що забезпечують якісне та своєчасне надання медичних послуг.

– своєчасно приходити на призначені прийоми та процедури, медичні втручання; у випадку настання причин, які роблять неможливим з’явитися у погоджений час, невідкладно повідомити Виконавця про скасування чи зміну призначеного часу, а також для погодження іншої дати та/чи часу для уникнення настання негативних наслідків для здоров’я Пацієнта;
– підписувати медичну документацію протягом надання медичних послуг відповідно до цього Договору, в тому числі інформовані згоди на проведення складних і ризикованих медичних процедур або ж відмову від їх проведення з відповідним роз’ясненням можливих наслідків такої відмови для здоров’я;
– у разі замовлення медичних послуг для своєї дитини (іншої особи на підставі законного представництва), забезпечити супровід дитини чи іншої такої особи в процесі надання медичних послуг, а також належне та своєчасне виконання нею призначеного  лікування та/або обстеження;
– надавати достовірні Персональні Дані, у тому числі загальні, а також повну та достовірну інформацію про стан здоров’я, наявні та перенесені захворювання, атипові реакції, алергічні реакції тощо, спосіб життя, шкідливі звички, які мають чи можуть мати значення для надання медичних послуг;
– негайно повідомити Виконавця про виявлені недоліки в процесі отримання Пацієнтом медичних послуг, шляхом оформлення звернення до Виконавця на ім’я директора. В протилежному випадку Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки, які можуть мати місце в результаті неповідомлення/несвоєчасного повідомлення про такі недоліки.

 Пацієнт має право:

– вимагати від Виконавця своєчасного та якісного надання медичних послуг
– ознайомлюватись з медичною документацією та інформацією про себе (іншу особу на підставі законного представництва), оформленою в процесі надання медичних послуг відповідно до порядку доступу до ПД;
– отримувати від Виконавця медичну інформацію про стан свого здоров’я, мету запропонованих досліджень і лікувальних заходів, у тому числі про наявність ризику для життя та здоров’я, можливі ускладнення при медичних втручаннях, іншу медичну інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України;.

 Вартість послуг та порядок розрахунків

 1. Вартість медичних послуг визначається у Прейскуранті, що діє на дату оплати медичних послуг.
  2. Оплата послуг здійснюється у розмірі 100% ціни відповідної медичної послуги згідно Прейскуранту
  в день фактичного надання медичних послуг шляхом внесення грошових коштів у національній валюті України готівкою або платіжною карткою через термінал ,якщо інше не передбачено індивідуальним договором про надання медичних послуг, укладеним між Сторонами.
  3. У разі відмови Замовника від отримання фактично оплачених але не наданих медичних послуг кошти повертаються Замовнику.
  4. Повернення коштів здійснюється на підставі письмової заяви Пацієнта, в якій Пацієнт повинен вказати свої паспортні дані і додати до вказаної заяви копію паспорта та чек або квитанцію. У разі відсутності чеку або квитанції Виконавець має право відмовити у поверненні грошових коштів,. Строк повернення коштів становить до 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Виконавцем заяви про повернення коштів.
  5.. У разі односторонньої відмови Пацієнта від медичних послуг шляхом подання заяви Виконавцю, з Замовника утримується сума за фактично надані та не оплачені медичні послуги. Залишок суми, сплаченої авансом за медичні послуги, повертається Замовнику до 10 (десяти) банківських днів з моменту отримання Виконавцем такої заяви.
  6. Медичні послуги можуть оплачуватись як Замовником, так і іншими особами в його інтересах (уповноважені законом особи, страхові компанії тощо).
  4.9. Будь-які інші питання чи додаткові умови щодо оплати медичних послуг вирішуються за взаємною згодою Сторін, зокрема шляхом укладення додаткових  чи укладення індивідуальних договорів про надання медичних послуг.

 Порядок наданння послуг

Медичні послуги надаються в стоматологічній клініці «ФОП Виборна С.В.» за фактичним місцем провадження діяльності в м. Харків , вул Ярослава Мудрого 24

 В разі, якщо Замовник протягом 1 (одного) робочого дня з дати фактичного отримання послуг не заявить письмову мотивовану відмову від прийняття медичних послуг, послуги вважаються прийнятими Замовником без застережень і без претензій.

 У разі надання мотивованої відмови Замовника від прийняття медичних послуг, Сторони вирішують спірні питання шляхом переговорів.

Керівник   Виборна С.В.